Ανακοινώσεις

ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης, δηλαδή από 13-06-2018 μέχρι και 02-07-2018 και από 9:00 π.μ. έως και 14:00 μ.μ.

2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση cms.teipel.gr. Το αποδεικτικό της αίτησης πρέπει στη συνέχεια να πρωτοκολληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος.

3. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα έντυπα αυτά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου των υποψηφίων, καθώς και πίνακα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών.

4. Τα μαθήματα επιλογής που αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1888/4-6-2018 προκήρυξη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του ΤΕΙ Πελοποννήσου αφορούν Πρόγραμμα για την απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων διδακτόρων και θα συμπεριληφθούν σε διαφορετική προκήρυξη που θα δημοσιευθεί από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου.